. vane.jpg (302 bytes)
dokument.jpg (2987 bytes)

pypa2.gif (53 bytes)Arbetssökande och säsongrekryterare
möts på webben.

Arbetspool ger (in)hopppooli.jpg (4214 bytes)

lt-vilkku.gif (219 bytes) lt-vilkku.gif (219 bytes) Inhopp via poolen

pune.gif (67 bytes)  Idén är enkel. Företag som behöver extra arbetskraft för att klara av produktionstoppar går samman i en pool och bjuder ut jobben. Arbetslösa kan få en räcka inhopp i stället för enstaka. I bästa fall kan de ge sysselsättning under en stor del av året.

Några företag i Östra Nyland har, med stöd av arbetskraftsbyrån och TE-centralen, startat upp en arbetspool som erbjuder tillfälliga anställningar. Facket har gett grönt ljus för projektet, som administreras av nyföretagarcentralen.

Projektchef Aarne Kuusi är nöjd med starten. De första anställningarna har förmedlats till WSOY:s boklager i Borgå, där man har högsäsong inför jul. Boklagrets chef Veikko Rimpiläinen är också nöjd. Med förbättrat konjunkturläge har det blivit svårare att hitta tillfällig arbetskraft till julruschen. I år lyckades rekryteringen bra. Till en del beror det säkert på att man kunde anlita poolens tjänster, tror han.

Kuusi säger att strävan är att arbetssökande som är med i poolen kunde få jobb under minst 8 månader av året. Flera inhopp i ett företag förbättrar förhoppningsvis chanserna att så småningom få fast anställning. Idealet är att poolens utbud av arbetsplatser är något större än utbudet på arbetssökande.

Nu är ca tio östnyländska företag med i poolen. Kuusi tror att upp emot femton företag kunde vara ett optimalt antal och ca 80 arbetssökande då kunde sysselsättas under en stor del av året. Någon stor administration är det inte idé att bygga upp. När systemet rullar kan det gott skötas som deltidsjobb, menar han.

Port till fast jobb

Webben är poolens centrala arbetsredskap. Arbetssökande som anmäler sig till poolen intervjuas av projektchefen och uppgifter om arbetserfarenhet, eventuellt specialkunnande och önskemål läggs ut på webben. Företagen som hör till poolen kan med lösenord gå in och söka arbetstagare. Omvänt har arbetssökande möjlighet att på webben: www.pooli.net söka bland de arbeten företagen bjuder ut. En snabb titt på utbudet berättar att det redan bjuds ut några tiotal säsongarbetsplatser både inom metall- och livsmedelsindustrin från början av mars.

De arbetsplatser poolen bjuder ut är normala temporära anställningar med lön och andra villkor enligt gällande avtal. Arbetsgivarna måste givetvis förbinda sig att följa reglerna på arbetsmarknaden. Poolen får inte bli ett instrument för dumpning av villkoren, poängterar Kuusi.

Metallarbetarförbundets regionombudsman Jari Kallio betonar att snuttarbete inte är något facket vill befrämja, men att man inte heller vill motsätta sig möjligheten till temporär anställning, om den hjälper en arbetslös att få jobb. Fördelen med poolen kan just vara att den erbjuder en väg tillbaka till ett fast jobb för den som hamnat utanför arbetsmarknaden. Ett villkor är att arbetsgivarna inte utnyttjar den arbetskraft poolen erbjuder för att dra ner på ordinarie arbetsstyrka.

Start i Sibbo

Arbetskraftspoolens verksamhet är i inledningsskedet i huvudsak samhällsfinansierad. De deltagande företagen bidrar bara med några tusenlappar var. TE-centralens projektstöd täcker det mesta av kostnaderna (80 procent). När verksamheten kommer igång är det dock meningen att kostnaderna i huvudsak skall påföras företagen, som ju har direkt nytta av verksamheten.

Att rekrytera tillfällig personal är kostsamt, konstaterar Kuusi. Det kostar att annonsera och det kostar att skola in personal. I ett medelstort företag kan det handla om hundratals tusen mark varje gång säsongarbetskraft skall rekryteras. Genom att delta i poolen kan företagen göra betydande inbesparingar. Tanken är att poolen skall ta över en del av utbildningen av nyrekryterad personal. Genom att samma person cirkulerar mellan återkommande jobb minskar också utbildningsbehovet.

Den östnyländska arbetskraftspoolen har sitt ursprung i ett gryende samarbete mellan två sibboföretag, K Hartwall och Ingman Foods, som hade tankar på att gemensamt anställa säsongarbetskraft. Den idén kunde inte förverkligas fullt ut, men fördes vidare av den lokala arbetskraftsbyrån och utvecklades till den pool som nu startats.

På arbetskraftsbyrån i Borgå säger chefen Rabbe Forsblom att om poolen gör det lättare för företagen att snabbt rekrytera personal vid produktionstoppar befrämjas sysselsättningen genom att företagen kan reagera snabbare. Oväntade beställningar kan annars stupa på plötsliga rekryteringsproblem. Att få personal till säsongtoppar som infaller regelbundet har inte heller visat sig problemfritt.

Bland de arbetslösa finns också sådana som återkommer till ett företag vid högsäsong men däremellan tvingas gå arbetslös. Kan man då med hjälp av poolen kombinera flera säsongjobb kan personen sysselsättas en längre tid.

Hans Jern

Inhopp via poolenlt-ylos.jpg (843 bytes)

pune.gif (67 bytes)  I WSOY:s boklager i Borgå är Kyllikki Tolvanen och Pirkko Mallenius i full färd med att plocka ihop böcker och andra varor som skall ut till bokklubbarnas kunder till jul. Det är högsäsong i boklagret och då behövs alltid inhoppare. Kyllikki och Pirkko fick båda nys om möjligheten till tillfälliga jobb hos WSOY genom arbetskraftspoolen, som de fick tips om av arbetskraftsbyrån.

Kyllikki hade gått utan jobb sen sommaren, när hon lyckades få in foten hos WSOY. Pirkko har de senaste tre åren hankat sig fram på en deltidsanställning som ger jobb bara en dag i veckan. Inhoppet i boklagret underlättar hennes situation betydligt.

Att komma in i jobbet upplevde båda som lätt. Det är inte svårt, men kräver noggrannhet; leveranserna skall stämma överens med beställningslistorna. Sker fel avslöjar datasystemet vem som plockat ihop paketet.

Arbetskamraterna har tagit emot inhopparna väl och lärt dem hur arbetet löper, intygar de.

Boklagrets huvudförtroendeman Petri Murto säger att behovet av säsongarbetskraft är något man i sig tvingas erkänna. Den finns leveranstoppar ordinarie arbetskraft inte klarar av. Men han klandrar företagets allmänna rekryteringspolitik. Man anställer inte folk i stället för dem som pensionerar eller annars slutar.

Beträffande säsongarbetskraften berättar han att man genomfört ett system för inlärning som går ut på att var och en får en handledare som lär ut jobbet. Handledaren får ett lönetillägg som skall kompensera det lönebortfall som uppstår. Boklagrets arbetare har nämligen ett produktionstillägg som kan ge några hundra mark extra i veckan och den fungerar som handledare kommer inte upp till sitt vanliga produktionstillägg.

Lönenivån pryder inte branschen. Inhopparna kan inte räkna med mer än 33 mark i grundtimpenning. Men båda är beredda att återkomma vid nästa säsongtopp och hoppas att poolen däremellan kan hjälpa dem hitta andra tillfälliga jobb.

Kyllikki säger att hon i och för sig trivs med att ha olika jobb, bara ekonomi går ihop. Pirkko skulle gärna hitta en fast anställning. Att som ordinarie med en datalista i hand plocka ihop bokbeställningar från WSOY:s lagerhyllor skulle hon inte alls ha något emot.

HJ

Löntagaren 10.12.2001 nr 10/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)