. vane.jpg (302 bytes)
arbetskydd.jpg (3430 bytes)

Fem miljoner arbetsdagar går årligen förlorade i Finland på grund av alkohol. Det innebär två och en halv arbetsdag per löntagare. I vart femte olycksfall som kräver läkarvård är alkoholen en bidragande faktor, det gör 12 000 fall i året. Alkoholen är orsak i tre procent av fallen som leder till invalidpension

Trafikverket kör med
egen vårdmodell

pune.gif (67 bytes)  Helsingfors trafikverk har utvecklat en egen vårdmodell för att identifiera och åtgärda rusmedelsproblem. I den här modellen har arbetsgivaren, arbetarskyddet, facket, stödpersonerna och företagshälsovården slagit samman sina krafter.

– Tystnadsplikten höll tidigare de instanser som arbetar med klienten åtskiljs, och klienten kunde manipulera dem efter förgottfinnande. Det går att ingripa i problemet först när alla parter på arbetsplatsen vet vart man är på väg, säger HST:s rusmedelsombudsman Hannu Kärkkäinen, som har varit med om att bygga upp vårdmodellen.

När Kärkkäinen grubblade över den nya vårdmodellen kom han till att det skulle finnas en enda rusmedelsombudsman som är förmedlare mellan arbetstagarna och arbetsgivaren. Sedan mötte han den karga verkligheten: ingendera parten skulle ge rusmedelsombudsmannen några uppgifter. Av det här drog Kärkkäinen den slutsatsen att det behövs två rusmedelsombudsmän som samverkar: den ena representerar arbetstagarna och den andra arbetsgivaren.

För att identifieringen av rusmedelsproblem och vårdhänvisningar skall fungera skapades modellen med arbetarskyddsfullmäktige, stödpersoner, fackföreningsrepresentanter, arbetsgivaren och företagshälsovården.

Steg för steg

Det första skedet är att rusmedelsombudsmannen efter att ha märkt problem, diskuterar saken med personen i fråga på tu man hand. Snacket stannar dem emellan.

Men om situationen fortsätter som förr och samtal inte är till hjälp är varje part skyldig att föra saken framåt. Sedan förs ett formellt samtal med missbrukaren.

Det här gör alltid arbetarnas och arbetsgivarens rusmedelsombudsman tillsammans. Diskussionen sätts till papper, som undertecknas av både arbetstagaren och rusmedelsombudsmännen.

Alla som deltar i stödpersonarbetet har tystnadsplikt.

En kopia av formuläret sänds till arbetsgivaren, skyddsombudet, fackets huvudförtroendeman, stödpersonen i enheten och företagshälsovården. Missbrukaren har två veckor på sig att ta kontakt med företagshälsovården.

Envar själv ansvarig

Företagshälsovårdsstationen gör en bedömning, men skickar inte uppgifter vidare åt något håll.

– Då kan missbrukaren inte spela ut exempelvis företagshälsovården och arbetsgivaren mot varann, såsom det var förr. Den som söp hade bollen. I vårdmodellen går man vidare. Om missbruket blir värre förs ett nytt formellt samtal. Då föreslår man rehabilitering och klargör att arbetsgivaren har rätt att häva anställningsförhållandet om missbrukaren inte går med på detta.

– Allt är helt frivilligt. Missbrukaren besluter själv om det är arbetet eller avsked som gäller.

Raikulit som alternativ

Målet för vårdhänvisningen är också att stöda den som återvänder från vård., och hjälpa dem hitta meningsfull fritidssysselsättning. Därför har HST:s anställda bildat föreningen Raikulit, som har som mål att utveckla fritidsverksamhet utan rusmedel. Föreningen leds av Kärkkäinen.

Det inte är fråga om någon knapphandel när man talar om kostnaderna för missbruk.

– Om vi tar en arbetsplats med 1 000 personer och uppskattar att ungefär 10 procent av de anställda har alkoholproblem som leder till frånvaro, sjukkostnader eller olycksfall så vållar det arbetsgivaren en årlig kostnad på 6 miljoner.

HST har ca 1 200 personer på lönelistan.

RISTO KYRÖLÄINEN
Översättning BERTEL STENIUS

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)

LÖN  nr 3/2001

Till första sidan

runu.gif (924 bytes) Ledaren
runu.gif (924 bytes) Kolumner
runu.gif (924 bytes) Tema
    Små arbetsplatser
runu.gif (924 bytes) Arbetslösheten
    i Svenskfinland

runu.gif (924 bytes) Notiset & statistiks
runu.gif (924 bytes)
Arbetarskydd
    Spritproblem i
    arbetslivet

Trafikverket kör med egen vårdmodell
Kvinnor lindrar baksmälla med piller och går på jobb

runu.gif (924 bytes) Jobba med människor
runu.gif (924 bytes) Röster i facket
runu.gif (924 bytes) Utrikes
runu.gif (924 bytes) Språklåda
runu.gif (924 bytes) Kultur
runu.gif (924 bytes) Fritid
runu.gif (924 bytes) Karikatyr

www.sak.fi/på svenska