. vane.jpg (302 bytes)
nancy.jpg (3961 bytes)

Nytt i lagen

Nancy Lökforspune.gif (67 bytes)  Den nya arbetsavtalslagen (työsopimuslaki) träder i kraft från början av juni i år. Sakinnehållet har behandlats och kommer säkert att behandlas i fackföreningspressen och annan press. Jag tar därför upp vissa ord och uttryck i lagen. Det finns nämligen en del nyheter, men naturligtvis också gamla ord och uttryck, vilka det kan vara skäl att upprepa. Lagen har bland annat fått nytt namn – den lag vi får leva med till utgången av maj heter lagen om arbetsavtal.

Det bästa nyheten är att työsuhde nu heter anställningsförhållande på svenska. Ordet arbetsförhållanden (alltså i pluralis) används också, i betydelsen arbetsmiljö. I den finska versionen av lagen talas det om työolot, när den svenska använder arbetsförhållanden. Det innebär att vi efter lagändringen kommer att använda samma ord i finlandssvenska och rikssvenska. Däremot märkte jag att arbetsavtalslagen fortfarande talar om prövotid för koeaika och inte provtid, som är den gängse termen i vårt västra grannland.

Työkunta är arbetslag, ett gammalt hederligt svenskt uttryck, och innebär alltså en grupp arbetstagare.

Arbetsavtal kan ingås muntligen, skriftligen eller i elektronisk form. Det sistnämnda ordet heter på finska sähköisesti. Upprepade visstidsanställning heter i den finska lagtexten toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia. I den svenska versionen talas det om på varandra följande arbetsavtal.

Vajaavaltaisen työsopimus är omyndigs arbetsavtal. Då avses person under 18 år. Sopijapuoli heter förstås avtalspart.

Frågan om hyrd arbetskraft tas också upp i lagen. Det företag som hyr in arbetskraft kallas användarföretag (käyttäjäyritys). Vuokrattu työntekijä heter hyrd arbetstagare eller uthyrd arbetstagare. Ett ord som inte används i lagen är bemanningsföretag för de företag som hyr ut arbetskraft. Det verkar få allt större genomslag i framför allt Sverige.

Arbetsavtalslagen innehåller också bestämmelser om överlåtelse av rörelse (liikkeen luovutus). Luovuttaja ja luovutuksensaaja översätts med överlåtaren och förvärvaren – det sistnämnda ett ord som åtminstone inte jag hade tänkt på som första alternativ.

Yleisvelvoite är allmän förpliktelse, syrjintäkielto diskrimineringsförbud och tasapuolinen kohtelu opartiskt bemötande. I den paragrafen används vårt fina svenska ord anställa, när våra finska landsmän är tvungna att ta till työhön ottaessa. Följaktligen heter det i den finska lagen också osa-aikainen työntekijä, medan den svenska versionen använder det kortare deltidsanställd.

Ulkomaantyö heter utlandsarbete. En utsänd arbetstagares työkohde blir arbetsställe. Liikepaikka översätts med driftställe. Työntekopaikka uttrycks med den plats där arbetet utförs.

Det är kanske skäl om att påminna om att säännöllinen työaika översätts med ordinarie arbetstid.

Työehtosopimusten yleissitovuus heter fortfarande kollektivavtals allmänt bindande verkan och yleissitova työehtosopimus allmänt bindande kollektivavtal. Jag tycker dock att vi i ledig text fortfarande kan tala om allmängiltiga kollektivavtal.

Palkkaennakko heter förskott på lön. Känner unga arbetstagare längre till ordet "kotti" för förskott – ett ord som lånats in i finskan från svenskan, åtminstone i huvudstadsregionen. Används det över huvud taget längre?

Det här var några plock bland de ord som förekommer i de tre första kapitlen i arbetsavtalslagen. Den har sammanlagt 14 kapitel, så jag vågar lova att det blir en fortsättning på temat i senare nummer av Löntagaren.

NANCY LÖKFORS

PS. Jag har upptäckt att det är skäl att igen upprepa att vi på svenska fattar beslut, medan finnarna tekevät päätöksiä.

 

Löntagaren 2.4.2001 nr 3/01

hava500.jpg (350 bytes)

lt-back.jpg (825 bytes)lt-ylos.jpg (843 bytes)

marne.gif (45 bytes)